בס״ד 29 Elul 5777

Upcoming Events

Nothing from September 20, 2017 to November 19, 2017.

See the blog for more announcementsevent notices, and divrei torah.

Latest Posts

Bulletin Rosh Hashanah 5778

Bulletin September 16th (Netzavim)

Bulletin September 9th (Ki Tavo)

Bulletin September 2nd (Ki Teitzei)

Bulletin August 26th (Shoftim)

Bulletin August 19th (Re’eh)

Bulletin August 12th (Eikev)

Bulletin August 5th (Ve’etchanan)


Back to top