בס״ד 27 Tishri 5778

Upcoming Events

October 24, 2017
December 1, 2017
See the blog for more announcementsevent notices, and divrei torah.

Latest Posts

Bulletin Sukkot 5778

Bulletin Yom Kippur 5778

Bulletin Rosh Hashanah 5778

Bulletin September 16th (Netzavim)

Bulletin September 9th (Ki Tavo)

Bulletin September 2nd (Ki Teitzei)

Bulletin August 26th (Shoftim)

Bulletin August 19th (Re’eh)


Back to top