בס״ד 11 Av 5778

Upcoming Events

Nothing from July 23, 2018 to September 21, 2018.

See the blog for more announcementsevent notices, and divrei torah.

Latest Posts

Bulletin August 26th (Shoftim)

Bulletin August 19th (Re’eh)

Bulletin August 12th (Eikev)

Bulletin August 5th (Ve’etchanan)

Bulletin July 29th (Devarim)

Bulletin July 22nd (Matot Massei)

Bulletin July 15th (Pinchas)

Bulletin July 8th (Balak)


Back to top