בס״ד 29 Kislev 5778

Upcoming Events

December 24, 2017
January 14, 2018
February 10, 2018
See the blog for more announcementsevent notices, and divrei torah.

Latest Posts

Bulletin August 26th (Shoftim)

Bulletin August 19th (Re’eh)

Bulletin August 12th (Eikev)

Bulletin August 5th (Ve’etchanan)

Bulletin July 29th (Devarim)

Bulletin July 22nd (Matot Massei)

Bulletin July 15th (Pinchas)

Bulletin July 8th (Balak)


Back to top