בס״ד 1 Heshvan 5778

Upcoming Events

October 24, 2017
December 1, 2017
See the blog for more announcementsevent notices, and divrei torah.

Latest Posts

Bulletin August 19th (Re’eh)

Bulletin August 12th (Eikev)

Bulletin August 5th (Ve’etchanan)

Bulletin July 29th (Devarim)

Bulletin July 22nd (Matot Massei)

Bulletin July 15th (Pinchas)

Bulletin July 8th (Balak)

Bulletin June 30th (Chukat)


Back to top